มาตรฐานเทคโนโลยี

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  1. โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. การจัดการห้อง Data Center