เป้าหมายการดำเนินงาน

 - ระบบเชื่อมโยงข้อมูล รพ. และ รพ.สต. (ปี 2566)

 - ระบบ Paperless ผู้ป่วยใน (ปี 2567)

 - ระบบ Paperless ผู้ป่วยนอก (ปี 2568)