กรรมการสารสนเทศ

1. นายแพทย์ปริญญา  พลเสน          
2. นางสุนีย์  พงษ์โสภา
3. นางวาสนา  ศักดิ์ธนานนท์
4. นางสาวนิลุบล  ญาณประสาท
5. นางจันนิรา  นิลสนิท
6. นางอุไร  พันธุ
7. นางไพรวรรณ  แสนอาสา
8. นางสาวทิพวรรณ  วงค์สม
9. นายธราพงษ์  ชำนาญ
10. นางอรวรรณ  เฉลิมสถาพร
11. นางสุรัตนา  เทพมณี
12. นางสาวสุมิตรา  ใจใหม่
13. นางศิริขวัญ  บุญสุข