ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

เอกสารคุณภาพ ทีม IM-IT

รายการเอกสาร

รหัสเอกสาร

วิธีปฏิบัติเรื่องการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย

WI-IM-001-01

วิธีปฏิบัติเรื่องการยืมคืนเวชระเบียน

WI-IM-002-01

การจัดเก็บและการทำลาย เวชระเบียน

WI-IM-003-01

การสำเนาเวชระเบียนผู้ป่วยนอก-ใน

WI-IM-004-01

การจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วยที่มีชื่อ-นามสกุลซ้ำกัน

WI-IM-005-01

แนวทางการบำรุงรักษาและแก้ไขคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

WI-IM-006-01

แนวทางการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์

WI-IM-007-01

แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการแพทย์แผนไทยในระบบ HOSxP

WI-IM-008-01

แนวทางการตรวจสอบข้อมูลงานเชิงรุกเบื้องต้นในระบบ HOSxP

WI-IM-009-01

มาตรการลดข้อผิดพลาดระบบเวชระเบียน

WI-IM-010-01

การรักษาความปลอดภัย ความลับของข้อมูล

WI-IM-011-01

แนวทางการปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ

WI-IM-012-01

แนวทางการปฏิบัติกรณีเครื่อง Server หรือ Database มีปัญหา

WI-IM-013-01

แนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย

WI-IM-014-01

แนวทางการใช้งานระบบ OPD Scan

WI-IM-015-01

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานเวชระเบียน

WI-IM-016-01